Skip to content Skip to footer

Izjava o digitalnoj pristupačnosti Knjižnice i čitaonice Popovača

Knjižnica i čitaonica Popovača obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju Knjižnice i čitaonice Popovača na adresi http://knjiznica-popovaca.hr

Status usklađenosti

Mrežna lokacija Knjižnice i čitaonice Popovača djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
Nakon testiranja pristupačnosti www.knjiznica-popovaca.hr u sustav je unesen velik dio traženih izmjena čime je ispunjen dio zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Preostale iznimke navedene su u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Mogućnost opažanja

  • Pojedine tekstualne poveznice su slabijeg kontrasta te ga je potrebno povećati.
  • veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetskih stranica Knjižnice i čitaonice Popovača dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis. Ipak, neznatan dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise.

Operabilnost

  • Dio tekstova je prikazan u obliku slike.
  • Pojedini PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke već su skenirani i na taj način postavljeni na stranice.
  • Na stranici ne postoji mogućnost korištenja glasovnih naredbi kojima bi se olakšala pristupačnost osobama s motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima i višestrukim teškoćama.

Razumljivost

  • Neke ikone i poveznice ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode, nemaju pridružen naziv. Postoje poveznice koje se ne otvaraju u istome prozoru, filtriraju sadržaje te je potrebno naći bolje operabilno rješenje.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 24. siječnja 2022., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti provedeno pomoću servisa „Ace it – Accessibility Evaluator” (ace.useit.se) s rezultatom „availability index” od 74%. Testiranja su izvršena na operativnim sustavima MS Win 10, internetskim preglednicima Mozilla Firefox, Google Chrome i mobilnom uređaju: Huawei P Smart 2019.
Knjižnica će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni. Izjava je zadnji put preispitana 23. ožujka 2022.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost informacijskog sustava Knjižnice i čitaonice Popovača korisnici mogu uputiti u radno vrijeme Knjižnice. Knjižnicu je moguće kontaktirati:
• e-poštom: knjiznica.popovaca@gmail.com

Knjižnica i čitaonica Popovača dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.