Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Na temelju članka 30. Statuta Knjižnice i čitonice Popovača, a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (N.N.130/10) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (N.N. 78/11.) ravnateljica knjižnice donosi akt pod nazivom  PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih odnosa, odnosno nabava roba i usluga, javna nabava i druge ugovorne obveze koje su potrebne za redoviti rad Knjižnice i obavljanje knjižnične djelatnosti u Knjižnici i čitaonici Popovača.

I. STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE 

 

Red. broj Red. broj prijedloga za nabavu  AKTIVNOST ODGOVORNOST DOKUMENT    VRIJEME IZVRŠENJA I ROKOVI
1. 1.  Knjižnična građa  Serijske publikacije (literatura)  Prema Planu nabave stručno osoblje  Stručno osoblje  Pisani dokument  Pisani dokument  Tijekom godine  Tijekom godine
2.   Uredski materijalLikovni materijal  RavnateljStručno osobljeRačunovođa   Pisani dokument   Dnevnotjedno
3.  Sitan inventar  Ravnatelj  Pisani dokument  Prema potrebi
4. Materijali i dijelovi zatekuće i investicijskoodržavanje Ravnatelj Pisani dokument Prema potrebi
5. Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja građevinskog objekta, postrojenja i opreme  Ravnatelj Pisani dokument Prema potrebi
6. Usluge čuvanja imovine i osoba  Ravnatelj Pisani dokument Tijekom godine
7. Usluge telefona, pošte i interneta  Ravnatelj Pisani dokument Prema potrebi
8. Grafičke i tiskarske usluge Ravnatelj Pisani dokument Tijekom godine
9. Intelektualne usluge  Ravnatelj Pisani dokument Prema potrebi
10. Računalne usluge  Ravnatelj Pisani dokument Prema potrebi
11. Premije osiguranja djelatnika i imovine  Ravnatelj  Pisani dokument  Jednom godišnje
12. Reprezentacija Ravnatelj Pisani dokument Tijekom godine
13. Uređaji, strojevi, oprema i inventar(osnovna sredstva) Ravnatelj   Pisani dokument  Tijekom godine
14. Zdravstvene usluge Ravnatelj Pisani dokument Jednom u dvije godine
15. Službena radna odjeća i obuća Ravnatelj Pisani dokument Jednom u dvije godine
16. Stručno usavr. zaposlenih RavnateljStručno osoblje Pisani dokument Tijekom godine
17. Materijal i sredstva za čišćenje i higijenske potrebe    Spremačica    Pisani dokument    Tijekom godine
2. Provjera je li prijedlog u skladu s financijskim planom Ravnateljica i računovođa-tajnik Ravnateljica odobrava sklapanje ugovora ili narudžbe 3-8 dana od zaprimanjazahtjeva
3. Pokretanje nabave-sklapanje ugovora-izdavanje narudžbenice Ravnateljica Ugovor-narudžbenica 3-8 dana od odobrenja iz točke 2.

 

II.  STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE  

Redbroj AKTIVNOST ODGOVORNOST DOKUMENT ROK
1. Prijedlog za nabavu opremePrijedlog za korištenje uslugaPrijedlog za obavljanje radova Radnici nositelji pojedinih poslova i ravnateljica Prijedlog s opisom potrebne opreme, usluga, radova iokvirnomcijenom Tijekom godine, anajkasnijemjesecdana prije pripreme godišnjeg plana nabave za sljedeću godinu
2. Pripreme tehničke i natječajnedokumentacije za nabavu opreme, radova i usluga Ovlašteni predstavnici naručitelja –nositelj pojedinih poslova i aktivnosti u suradnji s ravnateljicom uz obavezu angažiranja vanjskog stručnjaka Tehnička i natječana dokumentacija Mjesec dana prije pokretanja postupka javne nabave
3. Uključivanje stavki iz plana nabave u financijski plan Računovođa i ravnatelj Financijski plan Rujan-prosinac
4. Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave Ovlašteni predstavnici naručiteljaRavnateljica preispituje stvarnu potrebu za predmetom Dopis s prijedlogom te tehničkom i natječajnom dokumentacijom Tijekom godine
5. Provjera je li prijedlog u skladu s donesenim planom nabave i financijskim planom Ravnateljica i računovođa Odobrenje za pokretanje postupka 2-8 dana
6. Provjera je li tehnička i natječajna dokumentacija u skladu s propisima o javnoj nabavi Ravnateljica Pokreće postupak javne nabave Najviše 30 dana od dana zaprimanja prijedloga za pokretanje postupka javne nabave
7. Pokretanje postupka javne nabave Ravnateljica Objava natječaja Tijekom godine

 

Klasa: 612-01/12-01/35Urbroj: 2176-94-01-12-1 Popovača, 30. travanj 2012.
Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči i na web stranici Knjižnice(www.knjiznica-popovaca.hr)

Leave a Reply

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.