Javni natječaj za pomoćnog knjižničara (m/ž)

Javni natječaj za pomoćnog knjižničara (m/ž)

KNJIŽNICA I ČITAONICA POPOVAČA
POPOVAČA, Trg g. Erdodyja 7
Kl: 612-01/18-01/37
Ur.br.: 2176-92-01-18-2

Popovača, 13. kolovoza 2018.

Na temelju članka 34. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i članka
14. Statuta Knjižnice i čitaonice Popovača, ravnateljica Knjižnice i čitaonice Popovača raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu
POMOĆNI KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA,
1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme

Opis poslova sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Knjižnici i čitaonici Popovača za radno mjesto Pomoćni knjižničar (m/ž).

Uvjeti:
– SSS, završena četverogodišnja srednja škola društvenog smjera,
– položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara,
– poznavanje rada na računalu,
– jedna (1) godina radnog iskustva,
– probni rad tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice i osobne iskaznice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta i prednosti natječaja – svjedodžbu o završenoj srednjoj školi, položenom stručnom ispitu za pomoćnog knjižničara, uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema. Potrebno je priložiti i uvjerenje o nekažnjavanju, ne stariji od mjesec dana.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.
Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, te uz dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta natječaja, priložiti i propisane dokaze o takvom statusu.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se
s naznakom „Natječaj za pomoćnog knjižničara“ na adresu: Knjižnica i čitaonica Popovača, Trg grofova Erdodyja 7, 44317 Popovača u roku od 8 dana od objave natječaja.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete, o istom će kao i o daljem postupku natječaja biti obaviješteni telefonski ili putem navedene mail adrese.
O konačnom rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Priložena dokumentacija se ne vraća kandidatima.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj vrijedi 8 dana od objave istog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prvi dan natječaja i dan objave natječaja je 13. kolovoz 2018.

Ravnateljica:
Nives Jurkin Stambolija, dipl. knjiž.

13. kolovoza 2018 / Vijesti

Podijeli članak


Ova stranica otvorena je 721 puta.