Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Popovača

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Popovača

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK
KLASA: 010-06/21-01/110
URBROJ: 2176/16-01-21-2
Popovača, 24. studeni 2021.

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), čl. 20. st. 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 17/19 i 98/19), Statuta Knjižnice i čitaonice Popovača i Odluke gradonačelnika o raspisivanju natječaja Klasa:010-06/21-01/110, Urbroj:2176/16-01-21-1 od 22. studenog 2021.god, Grad Popovača zastupan po gradonačelniku Josipu Miškoviću raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J

za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Popovača

I. Uvjeti:
Za ravnatelja/icu Knjižnice i čitaonice može se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
– položen stručni knjižničarski ispit
– najmanje 5 godina rada u knjižnici
– stručne, radne i organizacijske sposobnosti
– iznimno od uvjeta iz čl. 20. st. 9. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja javne knjižnice, može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja, te ispunjava druge uvjete propisane statutom.

II. Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
– životopis s opisom dosadašnjeg rada
– presliku domovnice ili osobne iskaznice (dokaz državljanstva)
– presliku diplome (dokaz o stručnoj spremi)
– dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu
– dokaz o radnom stažu u knjižnici (potvrda HZMO-a, ugovor o radu s opisom posla, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– program rada Knjižnice i čitaonice za četverogodišnje mandatno razdoblje.

Osobe koje ispunjavaju uvjete bit će pozvane radi dostavljanja na uvid izvornika priloženih dokumenata.

III. Ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće Grada Popovače na rok od četiri godine

IV. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.

V. Prijave na natječaj uz dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostavljaju se putem pošte preporučeno ili osobno na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdodyja 5, s naznakom „Natječaj za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Popovača – ne otvarati“

VI. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

VII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja podnese nepotpunu i nepravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

VIII. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

GRAD POPOVAČA

2. prosinca 2021 / Vijesti

Podijeli članak


Ova stranica otvorena je 143 puta.